Ωρα Γενικής Συνέλευσης

Η πιο σημαντική στιγμή για κάθε ανώνυμη εταιρεία έφτασε. Και δεν είναι άλλη από την Γενική συνέλευση των μετόχων. Εκεί όπου οι άνθρωποι που στηρίζουν μία επιχείρηση καλούνται να πάρουν αποφάσεις για το μέλλον της έχοντας πλήρη γνώση των πεπραγμένων. Κάτι αντίστοιχο αναμένεται να πραγματοποιηθεί και στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου ΑΕΣ ΑΕ με πρώτη ημερομηνία την 19η Ιουνίου 2016, ημέρα Κυριακή  και ώρα 11 το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στην Χώρα Νάξου. Αυτή είναι η απόφαση που ελήφθη στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2016, όπου η κλήση για τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε με βάση τον Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανώνυμων Εταιρειών και το Άρθρο 12 του Καταστατικού. Σε περίπτωση που δεν έχουμε απαρτία στην ανωτέρα ημερομηνία, τότε η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο και ώρα μία εβδομάδα αργότερα (26/06) με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ποια είναι τα θέματα ημερήσιας διάταξης;

1. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας που αφορούν την διαχειριστική χρήση 2015 (περίοδος από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015) καθώς και την αντίστοιχη Έκθεση των Ελεγκτών προς ενημέρωση

2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την διαχειριστική χρήση 2015 (περίοδος από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015).

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2015 (περίοδος από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015).

4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας για την διαχειριστική χρήση 2016 (περίοδος από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016)

5. Έγκριση αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την διαχειριστική χρήση 2015 και προσδιορισμός αποζημιώσεων τους για την διαχειριστική χρήση 2016

6. Επικύρωση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου 2015 και έγκριση αποφάσεων Γενικών συνελεύσεων 2015

7. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής; Στην τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι Αντιπρόσωποι των μετόχων Συνεταιρισμών, οι οποίοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα νόμιμα παραστατικά, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 13η Ιουνίου 2016 . Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Ο Πίνακας Μετόχων θα αναρτηθεί 48 ώρες (17/06) πριν από τη ΓΣ στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας και επίσης στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής έχουν και τα Νομικά Πρόσωπα – Μέτοχοι της Εταιρείας διά αντιπροσώπων όπου κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει έως και πέντε αντιπροσώπους. Τέλος, αναλυτικές πληροφορίες μπορεί να βρει κάθε ενδιαφερόμενος σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [email protected]

Πηγή: Εφημερίδα "Φωνή" της ΕΑΣ Νάξου - ΑΕΣ ΑΕ